பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Friday, September 28, 2012

"Manodharma Sangeetham- II "


        MARABU FOUNDATION  THILLAISTHANAM 


WORKSHOP ON  MANODHARMA SANGEETHAM - II 

(29.09.2012 to 02.10.2012)

We cordially invite you to the inaugural Function of  Four day 
Workshop on "Manodharma Sangeetham- II "                                             ( 29.09.2012 -02.10.2012).  

Course Director : Dr.R.Kausalya
Resource Person : Kalaimamani. Smt. S. Rajeswari,  
    Retd Principal T.N.Govt Music College,  Chennai.  
                                                                                                        
Venue : Marabu House Thillaisthanam    
                          
Date : 29th September 2012                          Trustees ,   
Time : 09.00 A.M                                   Marabu  Foundation
                                                                                                                   
                                                                               

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here