பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Tuesday, July 9, 2013

வெள்ள நிவாரணப் பணி 3


We Salute Indian Army  
Indian army and paramilitary troupes has done a commendable Job in rescuing more than 80,000 People ,This was one of the worst disaster world has seen in such High altitude and worst and difficult terrain,it is their dedication and love for country has made it possible ,even no one to guide or no idea of the land scape made them as most dangerous operation as there is no place to land even helicopters

Kudos to squadron leader Radhakrishnan Nair of Indian Air Force, Lt general Anil Chait for coordinating such a task in a place where they have no previous experience and it was Like we are in war with some unknown enemy
This was one of the tragedy never before any of the army personal has seen in their whole service Life.

With Warm Regards Holy Pranams..., 
HV Kamdar
Associated Press photos


உத்தர்கண்ட் மாநில வெள்ள நிவாரணப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் நமது இந்திய ராணுவ வீரர்களின் செயல்பாடுகளைக் கடந்த இரு பதிவுகளில் பார்த்தீர்கள். இனி மூன்றாவது நிறைவுப் பகுதில் உள்ள 13 படங்களைப் பாருங்கள். படங்களை வெளியிட்டவர்களுக்கு நமது நன்றிகள்.


No comments:

Post a Comment

You can give your comments here