பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Saturday, May 5, 2012

யோகப் பயிற்சிக்கும் போதை விளைவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன?

எனக்கு வந்த ஒரு மின்னஞ்சலில் காணப்பட்ட ஒப்பீடு இது. அந்த படங்களை நீங்கள் அனைவரும் பார்த்து யோகப் பயிற்சிக்கும் போதைகளின் விளைவுக்குமுள்ள சம்பந்தத்தைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்ற நல்ல எண்ணத்தில் இதை வெளியிடுகிறேன்.No comments:

Post a Comment

You can give your comments here