பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Thursday, May 10, 2012

பணம்


பணம்

எனக்கு வந்த மின்னஞ்சலில் இருந்த இந்தப் பகுதி ரசிக்கத்தக்கதாக இருந்தமையால் அதை உங்களுக்கும் தருகிறேன். அனுப்பியவருக்கு நன்றி.

Money
 
Workers earn it,
Spendthrifts burn it,
Bankers lend it,
Women spend it,
Forgers fake it,
Taxes take it,
Dying leave it,
Heirs receive it,
Thrifty save it,
Misers crave it,
Robbers seize it,
Rich increase it,
Gamblers lose it,
I could use it.
 
- Richard Armour

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here