பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Monday, July 20, 2015

குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள்

குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டுக் காட்டவும், உணவு ஊட்டவும் இந்தப் பாடல்களைப் பாடி குழந்தைகளை மகிழ்விக்கலாமே!

1. சாய்ந்தாடுதல்
சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு
தாமரைப்பூவே சாய்ந்தாடு
குத்து விளக்கே சாய்ந்தாடு 
கோயிற் புறாவே சாய்ந்தாடு
பச்சைக்கிளiயே சாய்ந்தாடு 
பவழக்கொடியே சாயந்தாடு
சோலைக் குயிலே சாய்ந்தாடு
சுந்தர மயிலே சாய்ந்தாடு
கண்ணே மணியே சாய்ந்தாடு
கற்பகக் கொடியே சாய்ந்தாடு
கட்டிக் கரும்பே சாய்ந்தாடு 
கனியே பாலே சாய்ந்தாடு.

2. கை வீசு 


கைவீ சம்மா கைவீசு
கடைக்குப் போகலாம் கைவீசு
மிட்டாய் வாங்கலாம் கைவீசு
மெதுவாய்த் தின்னலாம் கைவீசு
அப்பம் வாங்கலாம் கைவீசு
அமர்ந்து தின்னலாம் கைவீசு
பூந்தி வாங்கலாம் கைவீசு
பொருந்தி யுண்ணலாம் கைவீசு
பழங்கள் வாங்கலாம் கைவீசு
பரிந்து புசிக்கலாம் கைவீசு
சொக்காய் வாங்கலாம் கைவீசு
சொகுசாய்ப் போடலாம் கைவீசு
கோயிலுக்குப் போகலாம் கைவீசு
கும்பிட்டு வரலாம் கைவீசு
தேரைப் பார்க்கலாம் கைவீசு
திரும்பி வரலாம் கைவீசு
கம்மல் வாங்கலாம் கைவீசு 
காதில் மாட்டலாம் கைவீசு.

3. காக்கா 
காக்கா வா

காக்கா காக்கா
கண்ணுக்கு மை கொண்டுவா 
குருவி குருவி 
கொண்டைக்குப் பூக்கொண்டுவா 
கிளiயே கிளiயே 
கிண்ணத்தில் பால் கொண்டுவா
கொக்கே கொக்கே 
குழந்தைத் தேன் கொண்டுவா 
அப்பா முன்னே வாருங்கள் 
அழாதே யென்று சொல்லுங்கள் 


நிலாநிலா ஓடிவா 

1. 
நிலாநிலா வாவா 
நில்லாமே ஓடிவா
மலைமேலே ஏறிவா
மல்லிகைப்பூக் கொண்டுவா.
நடுவீட்டில் வையே
நல்ல துதி செய்யே
வெள்ளiக் கிண்ணத்தில் சோறு 
அள்ளiயெடுத்து யூட்டு

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here