பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Friday, March 14, 2014

                   இந்திய பாராளுமன்ற வரலாற்று விவரங்கள்.

Year        Seats      Polled %   Cong.  CPI.  CPM.  Jansang    Janatha  Jan.Dal.                                                                                                                              /BJP                                                                                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1952       489         45.7%     364     16                    3
1957       493         47.7%     371     27                    4
1962       494         55.3%     361     29                  14
1967       520         61.2%     283     23     19         35
1971       518         55.3%     352     23     25         22
1977       542         60.5%     154       7     22                       295
1980       542         56.9%     353     11     36                         31
1984       542         63.6%     405       6     22            2           10
1989       543         62.0%     197     12     33          86                     142
1991       543         55.2%     232     14     35        120                       56
1996       543         57.9%     140     12     32        161                       46
1998       543         62.0%     141       9     32        182                         6
1999       543         60.0%     114       4     33        182
2004       543         58.1%     145     10     43        138
------------------------------------------------------------------------------------------------
% of votes poled by parties. 
Congress:                    1952: 45%               2004: 26.5%
Jan Sangh/BJP:          1952: 3.1%              2004: 22.2%

source: Election Commission of India. Reports of various Lok Sabha elections.

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here