பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Tuesday, September 10, 2013

நினைவு நாள்

                                           வாழ்வு ஓர் கனவு!

                                                      வாழ்வு ஓர் கனவு!

                                  "உலகெலாமோர் பெருங்கனவு அஃதுளே
                                           உண்டு உறங்கி இடர்செய்து செத்திடும்
                                  கலக மானுடப் பூச்சிகள் வாழ்க்கையோர்
                                          கனவினும் கனவாகும் இதனிடை
                                  சிலதினங்கள் உயிர்க்கு அமுதாகிய‌
                                         செப்புதற்கரிதாக மயக்குமால்
                                  திலத வாணுதலார் தரு மையலாம்
                                         தெய்விகக் கனவன்னது வாழ்வே."

பாரதியின் நினைவு நாள் இன்று. ஆண்டுகள் பல ஆனாலும், அவன் வாழ்வு மட்டும் பொய்யாய் பழங்கதையாய் ஆகிவிடாது. உண்மை! வெறும் புகழ்ச்சியில்லை.

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here